Cài nhanh Docker trên Ubuntu trong 1 nốt nhạc

Cài nhanh Docker trên Ubuntu trong 1 nốt nhạc

Chia sẻ một cách cài nhanh docker trên môi trường Ubuntu. Ai rảnh test thử coi cái này chạy được trên mấy cái distro khác không nhé. Cái này khá hữu ít cho anh em nào phải setup server là công việc kiếm cơm hàng ngày nà!

  1. Cập nhật hệ thống (cái này không làm cũng được)
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y

2. Cài docker và gán user vào group docker

curl -fsSL https://get.docker.com | shsudo usermod -aG docker $USER

3. Cài docker-compose

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose && sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

4. Restart lại

sudo reboot

Chúc may mắn các chú, các bác!